Oferta educationala

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMT

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

„SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”

Str. Ştefan cel Mare 268/ B,

Municipiul ROMAN,  Judeţul NEAMŢ

Tel./Fax: 0233/741421; E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com;

Site-ul: www.liceulfranciscan.ro

 

Campus Vocațional

”Veniți și vedeți”

 Adresăm invitația noastră elevilor din clasa a VIII‑acare doresc să participe la campusul vocațional,desfășurându-se în mod tradițional cu îndemnul“VENIȚI ȘI VEDEȚI!“.

Acest campus vocațional se va desfășura în perioada de 25–27 aprilie 2019 la Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” din Roman, județul Neamț.

Activitățile vor începe joi, 25 aprilie 2019 la ora 1100 și se vor încheia sâmbătă, 27 aprilie 2019, la ora 1300.

Cazarea și masa vor fi asigurate de Seminarul nostru.

Condiții de participare la campus:

 • să fie elevi în clasa a VIII-a;
 • să poarte cu ei carnetul de elev avizat pentru anul școlar în curs;
 • să aducă lenjerie personală deschimb pentru perioada de desfășurare a campusului;

Pentru o optimă organizare rugăm pe cei care doresc să participe să se înscrie până miercuri, 24 aprilie 2019 sunând la secretariat (0233/741421) sau la Pr. Cristinel Sociu (0766 465857).

Vă dorim Sărbători Pascale binecuvântate!

 

Misiunea noastră

Suntem născuţi pentru a dărui oamenilor din identitatea spiritualităţii noastre.

O implicare care dezvoltă în tineri simţul critic şi ridicarea nivelului de aspiraţie.

Raţiunea noastră de a fi este dezvoltarea spirituală a societăţii prin educaţie.

Să ajutăm pe fiecare copil să fie fericit şi să aibă sentimentul împlinirii şi al succesului, exersându-şi mintea şi simţurile.

Să urmărim dezvoltarea relaţiilor interpersonale, descoperi­rea valorilor, respectarea principiilor morale şi a regulilor, pentru a trăi în armonie cu natura şi cu semenii, pentru a comunica cu cei din jur.

„Să oferim locuitorilor din provincia noastră (şi nu numai) oportunităţi de educaţie (şi instruire) accesibilă, de înaltă calitate, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea spirituală”.

FILIERA: VOCAŢIONALĂ

PROFILUL: TEOLOGIE

SPECIALIZAREA: TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ;

PROFILUL: PEDAGOGIE

SPECIALIZAREA: INVĂȚĂTORI – EDUCATOARE

-ciclul inferior al liceului: 1 schimb/zi, dimineaţa,

– ciclul superior al liceului: 1 schimb/zi, dimineaţa.

OBIECTIVELE GENERALE ALE UNITĂŢII ŞCOLARE:

– Integrarea şcolii la nivelul cerinţelor europene ale formării formatorilor pentru învăţământul preuniversitar, valorificând tradiţia învăţământului românesc şi totodată tradiţia şcolilor franciscane.

– Activitatea managerială (nivelul conceptual, nivelul acţional pragmatic, nivelul evaluativ) va avea  în vedere realizarea mai multor obiective particulare derivate dintr-un obiectiv general, din analiza rolului asumat de şcoală în acest moment al reformei învăţământului românesc, precum şi din principiile (subsidiaritatea, democratizarea, coerenţa acţiunilor, funcţionalitatea, asumarea responsabilităţilor decizionale şi asigurarea transparenţei acţiunilor, diversificarea resurselor de finanţare a sistemului educaţional, educaţia permanentă) şi obiectivele politicii educaţionale:

 • Structurarea unui profil uman complex;
 • Redefinirea calităţii şi eficienţei în concordanţă cu cerinţele tranziţiei, ale integrării europene şi cu caracteristicile unei societăţi deschise, dinamice, democratice;
 • Democratizarea sistemului naţional de învăţământ pe plan vertical (ameliorarea selecţiei, descentralizarea decizională, creşterea competenţei), în plan orizontal (extinderea şi diversificarea ofertei educaţionale, optimizarea structurii organizaţionale);
 • Redimensionarea rolului social al educaţiei.
 • Perfecţionarea  continuă a personalului didactic, didactic auxiliar  şi nedidactic;
 • Integrarea socio-profesională a absolvenţilor de liceu.
 • Realizarea  unui nivel ridicat de pregătire instructiv-educativ.

 

OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ

–      Menţinerea în continuare a promovabilităţii de elevilor la sfârşitul anului şcolar în proporţii foarte ridicate;

–      Finalizarea procesului instructiv-educativ liceal cu rezultate foarte bune, peste 7;

–      Menţinerea promovabilităţii de 97 % a absolvenţilor de liceu la examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie;

–      Finalizarea examenului de bacalaureat cu rezultate foarte bune peste 8;

–      Participarea şi obţinerea unor rezultate foarte bune de către elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, pe discipline, la fazele judeţene şi naţionale.

 

PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

OBIECTIVE – REALITĂŢI (REALIZĂRI), ŢINTE STRATEGICE

 

Acest sector de activitate cuprinde, în cazul nostru, obiective generale şi obiective derivate din specificul unui liceu teologic.

Activitatea educativă din unitatea noastră şcolară urmăreşte, în mod prioritar, să contribuie la formarea unor personalităţi complexe, libere şi responsabile. Ne ajută în acest sens tradiţia pe pământ românesc a şcolilor franciscane şi a şcolilor catolice, în general, care au avut şi continuă să aibă performanţe în ceea ce priveşte capacitatea organizatorică a grupurilor educate, starea disciplinară bună şi foarte bună, respectul pentru valorile perene ale umanităţii, capacitatea de a susţine şi de a oferi celorlalţi aceste valori, fără dogmatism, în lumea de azi.

Ne propunem ca, la sfârşitul unui ciclu de pregătire, elevii noştri să aibă create premisele de a se manifesta ca oameni adevăraţi, deschişi spre implicare în viaţa societăţi, spre binele lor şi al semenilor.

Cele două paliere existente în actul de formare – dimensiunea intelectuală şi cea morală – sunt percepute ca formând o unitate în procesul de devenire umană. Acest tip de abordare ne implică pe toţi: preoţi formatori, profesori laici şi elevi.

Structurarea activităţilor educative porneşte de la preocuparea pentru sprijinirea pregătirii şcolare propriu-zise a elevilor din dorinţa de a asigura un progres şcolar autentic, convinşi fiind că respectul pentru valori nu este posibil într-o lume de ignoranţă.

In acest  sens, există preocupări cu caracter permanent pentru cunoaşterea şi sprijinirea elevilor cu dificultăţi în învăţare, programe suplimentare de pregătire, organizarea studiului individual, încurajarea participărilor la concursurile şcolare etc. Ca o consecinţă a acestor preocupări, la ieşirea din sistem, se obţine constant promovabilitate de 97 %, iar la concursurile şcolare, rezultate onorabile.

Numărul mic de elevi nu reprezintă un impediment în participarea la majoritatea concursurilor incluse în calendarul oficial al activităţilor educative, existând preocuparea pentru depistarea la fiecare elev, a calităţilor care să-i ofere demnitatea de sine.

Dincolo de acest calendar, există activităţi, foarte bine pregătite, cu caracter intern, dar de o utilitate de care nimeni nu se  îndoieşte: serbări şcolare, cercuri artistice, sportive, excursii etc.

In ceea ce priveşte ”pregătirea de specialitate”, există o multitudine de activităţi care îşi propun nu numai dobândirea de cunoştinţe, ci, mai ales, practicarea de comportamente, manifestarea de atitudini necesare în devenirea propusă: pregătirea şi participarea la serviciul religios, implicarea în acţiuni de asistenţă socială (vizite în spitale, la familiile sărace, la şcolile pentru copiii cu dizabilităţi, etc.

Considerăm că formarea, în parametri clari şi bine susţinuţi, se află la un nivel mulţumitor, absolvenţii noştri, indiferent de traseul urmat după terminarea şcolii, găsind obiective specifice la provocările mai puţin plăcute ale lumii de azi.

POLITICA DE RECRUTARE A ELEVILOR

–      elevii pentru clasa a IX-a – ciclul inferior al liceului – sunt recrutaţi din şcolile cu clasele I-VIII din ţară;

–      organizarea de întâlniri cu elevii claselor a VIII-a în parohiile romano-catolice şi prezentarea şcolii şi a planului de şcolarizare;

–      organizarea la sediul liceului a unor campusuri vocaţionale pentru elevi cu vârste între 13-15 ani;

–      prezentarea, prin scrisori trimise în fiecare parohie romano-catolică, a planului de şcolarizare, a metodologiei de admitere în clasa a IX-a liceu şi a calendarului de desfăşurare a probelor de aptitudini;

–      organizarea şi desfăşurarea probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a, după metodologia emisă de M.E.N.

 

ELEMENTE TARI ALE ŞCOLII

 1. 1.    Resurse umane

Liceul are un număr de 45 de persoane încadrate, din care:

– director: 1

– profesori: 24

– personal didactic auxiliar: 4

– personal nedidactic: 6.

Corpul profesoral este calificat, format din 11 profesori titulari, 5 suplinitori calificaţi, 5 profesori la plata cu ora ,cu grade didactice astfel:

–      grad didactic I – 11 profesori

–      grad didactic II – 4 profesori

–      definitivat: 3 profesori

–      debutanţi: 3 profesori

Dintre aceştia, sunt profesori  cu doctorat sau în curs de finalizare a doctoratului, absolvenţi de cursuri manageriale, cunoscători de 2 sau mai multe limbi străine, majoritatea au absolvit cursuri de iniţiere TIC.

De asemenea, directorul este absolvent  al Facultăţii de Drept Bucureşti.

In urma evaluării toţi au primit calificativul „foarte bine”.

 

2. Baza materială a şcolii

            Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi” Roman dispune de baza didactico-materială necesară pentru a-şi dezvolta activităţile şcolare şi a-şi atinge scopurile atingerii unei bune formări a elevilor, atât din punct de vedere intelectual cât şi spiritual.

 

Amintim aici că liceul deţine:

 

• 8 săli de clase din care:

Liceul dispune în prezent de un corp de clădire şi auxilare care includ:

– săli de clasă: 8;

– sală de mese cu 200 de locuri: 1;

– laborator de informatică: 2, cu dotarea corespunzătoare;

– laborator de religie: 2;

– sală sport: 1;

– spaţiu spălătorie-călcătorie: 1;

– dormitoare: 4 plus cele 27 amenajate la mansarda clădirii;

– sală cancelarie: 1;

– sală secretariat: 1;

– cabinet director: 1;

– cabinet medical: 1;

– birou contabilitate: 1;

– birou administraţie: 1;

– teren de sport: 1;

– bibliotecă cu peste 6.000 volume: 1;

– dotarile cabinetelor şi laboratoarelor includ: 57 de calculatoare, 2 videoproiectoare, 1 tablă inteligentă, aparatura şi material didactic corespunzator;

– sală de festivităţi cu 200 locuri: 1.

Şcoala dispune de mijloace de învăţământ: material didactic, hărţi, manuale,  3 imprimante, 2 xeroxuri, combină muzicală, 5 televizoare, staţie de amplificare, 3 orgi electronice, cd-uri, casete video şi audio.