Loading...
marţi, 16 aprilie 2024
OFMConv Romania

Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi”

 

 

Scurt istoric: tradiție, perseverență și darul lui Dumnezeu

 

Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” are o istorie și o tradiție frumoasă de peste 125 de ani.

De fapt, începuturile sale se găsesc la Prăjești, jud. Bacău, în anul 1896, unde s-a înființat prima dată un mic ”studentat” în care urmau să se formeze tinerii care doreau să devină preoți franciscani. Acesta însă s-a mutat ulterior în anul 1897 la Hălăucești, județul Iași.  Aici se va înființa primul Seminar Franciscan, care va funcționa și ca Liceu și ca Noviciat.   Încă de la începuturile sale, până în momentul suprimării, prin Decretul nr. 176 din 3 august 1948, Liceul avea să primească anual între 130-180 de elevi, oferind printre absolvenții săi, preoți Episcopiei Romano-Catolice de Iași, profesori pentru diferite școli, ingineri, misionari, oameni de referință pentru spațiul moldav din acele vremuri. Spre exemplu, printre absolvenții acestuia amintim pr.prof.dr. Petru Tocănel, rector al Universității Lateran din Roma, prof. Petru Maria Ciobanu, om de cultură al orașului Roman, pr. Carmil Tocănel, compozitor și organist, și alții.

Cu o întrerupere iminentă în timpul comunismului, pentru o perioadă de 42 de ani (1948-1990), Liceul și-a reluat activitatea în anul în anul 1990, dorind, așa cum a făcut-o dintotdeauna, să ofere învățământului românesc și societății, o educație serioasă, de calitate și respectiv, oameni formați, care să trăiască și să împărtășească valorile autentice ale culturii în care trăim.  Menționăm însă faptul că noua devenire a Seminarului Liceal Franciscan din Roman (aceasta a fost prima sa denumire de după evenimentele din 1989) a parcurs anumiți pași. În primul rând a fost necesară, reorganizarea Provinciei Franciscane, care a deschis în localitatea Nisiporeşti (NT) o Şcoală preteologică, ce a primit în luna mai a anului 1990, un număr de circa 60 de tineri pentru a-i forma intelectual, uman și spiritual să devină preoți romano-catolici. În același timp, pentru că Episcopia Romano-Catolică de Iaşi redă preoților franciscani comunităţile parohiale din Luizi-Călugăra, Prăjeşti, Târgu Trotuş, Galaţi, Huşi şi Hălăuceşti, Buruieneşti, Nisiporeşti şi Cacica, la care se adaugă cerințe explicite de implicare a preoților romano-catolici în pastorația din străinătate și din misiunile din diferite zone ale lumii, acest lucru a motivat și justificat înființarea, așezarea și dezvoltarea Liceului nostru în anul 1991 la Roman, precum și ulterior a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan de la Roman.  

Inițial,  Seminarul Liceal Franciscan își va desfășura activitățile specifice folosind sălile de clasă, internatul și sala de mese ale Liceului Industrial Nr.1 din Roman, având  încă din primul an de funcționare un număr de 206 elevi. Între timp, fără să fi fost finanţată de statul român, s-a ridicat actuala clădire a Liceului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi”,  aceasta fiind rodul muncii preoţilor, a credincioșilor şi a unor binefăcători din ţară şi din străinătate. În anul 1993, Seminarul Liceal Franciscan va fi reintrodus în  rețeaua instituțiilor de învățământ, în urma protocolului încheiat  între Ministerul Învățământului și Secretariatul de Stat pentru Culte, înregistrat cu nr. 9484 din 16.03.1993 și respectiv cu nr. 1859 din 16.03.1993. Dezvoltarea acestuia a continuat, numărul de elevi crescând și ajungând în anii următori la peste 300.

În anul 2002, prin adresa nr. 12091 din 7.11.2002, conform OMEC nr 3579 din 22.03.2002, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a comunicat schimbarea denumirii Seminarului Liceal Franciscan în Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi”. Ulterior, în concordanță cu Legea 354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 84/1995, Liceul a reuşit să obţină și din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ avizul de a funcționa ca instituţie publică cu personalitate juridică, fapt pentru care și Primăria Municipiului Roman a avizat în mod favorabil cererea Liceului, cu nr. 912/17.12.2004, cu un efectiv de 200 de elevi, respectând prevederile Legii 354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 84/1995, Art. 1, punctul 2.

Dezvoltarea Liceului a continuat, astfel că în anul școlar 2014-2015 a inițiat demersurile necesare înființării unei noi specializări, filiera vocațională, profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, pentru care am obținut autorizația provizorie prin OMEC nr. 5175 / 10.09.2015 în urma vizitei ARACIP. Prin urmare, începând cu anul școlar 2015-2016 prima generație de elevi la pedagogie a început clasa a IX-a, continuând în următorii ani cu înscrieri și interes deosebit din partea cât mai multor elevi pentru acest profil.

Tot în vederea dezvoltării, respectând art. 19 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, începând cu anul școlar 2017-2018, conform Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 180 din 30 august 2017 și a Deciziei ISJ Neamț nr. 1920 din 23 august 2017, Școala Gimnaziala “Costache Negri” din municipiul Roman a fost arondată Liceului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi”, capacitatea instituției fiind una mult mai amplă: 20 de formațiuni de studiu, cuprinzând aproximativ 400 de elevi, din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

 

Liceul astăzi: continuitate și fidelitate

 

Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi”, prin oferta educațională, prin implicarea în viața cultural-socială atât a orașului Roman, cât și a județului Neamț, prin oferta sa spirituală pentru întreaga regiune a Moldovei,  a devenit o instituție cunoscută atât în plan local, județean, cât și la nivelul Bisericii Romano-Catolice din România și nu numai. Pregătind, prin profilul teologic, specializarea teologie romano-catolică, viitori preoți pentru Biserica Romano-Catolică din România și pentru țări din întreaga lume, alături de Seminarul din Bacău, sunt singurele instituții de acest gen din România. Alături de aceasta, Liceul nostru deține începând cu anul 2015 un profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, la care se înscriu cu drag elevi de diferite confesiuni. Dintre absolvenții instituției noastre, mulți au devin preoți, activând atât în țară, cât și în multe state europene și din întreaga lume, în timp ce alții au îmbrățișat cariera didactică, social-economică, politică, medicală, etc, printre aceștia unii obținând burse la școli de prestigiu din Europa. Din acest punct de vedere, Liceul nostru oferă o perspectivă frumoasă pentru cei care vor să își formeze și să își dezvolte personalitatea din punct de vedere cultural, intelectual, social, dar și spiritual. Tot în perspectiva dezvoltării sale, Liceul își propune ca începând cu anul 2021-2021 să inițieze o nouă specializare, teoretică, din profilul umanist, specializarea științe sociale.

În toate acestea, recunoscători darului lui Dumnezeu și efortului elevilor și profesorilor, Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” s-a remarcat prin rezultate bune la învățătură, obținute de-a lungul timpului de elevii noștri, de o promovabilitate ridicată la bacalaureat, de peste 90%, cât și de multe premii și diplome obținute la olimpiade, competiții, festivaluri și concursuri școlare și extrașcolare.

Alături de învățământul liceal, Școala ”Costache Negri”, cu nivelul preșcolar, primar și gimnazial, arondată instituției noastre, joacă un rol important pe plan local și social, datorită implicării și educației pe care o oferă în special copiilor din familii defavorizate, care, în alte condiții, ar risca abandonul școlar cu consecințele sale inerente.

În acest demers, un rol deosebit îl are întreg personalul Liceului, alcătuit din cadre didactice bine pregătite, cu experiență și implicate activ în educația tinerilor, la care se adaugă și colaborarea din partea Provinciei Franciscane, prin preoții pe care îi pune la dispoziție în a-i însoți și forma uman și spiritual pe acești tineri. Totodată, colaborarea cu diferiți parteneri locali și ecleziali, instituții ale statului, oferă un climat sigur și eficient dezvoltării educației pe care o promovăm.

            Cultura organizațională a Liceului 

            Întregul corp didactic împreună cu conducerea Liceului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” și elevii acesteia promovează o cultură bazată pe valori creștine, umaniste, care întrețin buna relaționare și dezvoltarea integrală a persoanei, implicit integrarea acesteia în lumea contemporană și orientarea sa către împlinirea proprie.

            Valori precum: credința, caritatea, disciplina, studiul, sinceritatea, responsabilitatea, generozitatea, solidaritatea, promovate prin limbajul comun asumat, prin conduită principiile practicate în relație, constituie în fapt un respect profund față de ființa umană și de viața acesteia. Aceste valori se află în continuă asumare și aprofundare, procese care sunt trăite conform propriului ritm de dezvoltare al fiecăruia. Punerea în practică a acestor valori generează încredere și spirit de echipă și un necesar respect între toți actorii implicați în procesul educațional: părinți, profesori, elevi, etc.

            În sprijinul acestei culturi se află regulamentele propuse și asumate de Liceul nostru, precum și alte momente formative, școlare și extrașcolare, întâlnirile personale între mentor și elev, mai ales spiritul religios al instituției. Față de aceste valori, fiecare încearcă să se simtă responsabil și să își acorde interesul de a crește în trăirea lor tot mai profundă. .

            Toate acestea îi determină pe cei implicați în viața Liceului nostru, atât cadre didactice, angajați, cât și elevi, să simtă apartenența la o identitate cultural-spirituală, fapt care determină  creșterea atât a coeziunii cât și a valorii muncii și a rezultatelor acestuia.

           Ţinte de marketing educațional

          Pentru că își dorește să fie în continuare o instituție care se implică din ce în ce mai mult în promovarea valorilor și în dezvoltarea comunității locale, Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” își stabilește mai multe ținte de marketing educațional, la care să conlucreze întreaga echipă a acestuia și care să îl promoveze în spațiul relațiilor comunitare, astfel: crearea de oportunități din partea conducerii, a cadrelor didactice și a elevilor prin care imaginea Liceului să fie cunoscută și promovată: vizite în școli și în comunități parohiale, mărturii, conferințe etc; cunoașterea cerințelor comunității și adaptarea ofertelor educaționale la cerințele și nevoile acestora; promovarea imaginii Liceului prin pliante, reviste, publicații, bannere, site, organizarea diferitelor eveniment și relații cu publicul; colaborarea cu diverși actori sociali, culturali și economici și alte instituții, prin demararea, susținerea și implicarea în proiecte și parteneriate.

            Imagina școlii în comunitate

            Participarea și implicarea Liceului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” în viața comunității a fost și este în continuare o preocupare evident. Ea se concretizează atât prin a fi parte activă  la diferitele inițiative locale și zonale cu caracter social, cultural, ecologic, cât și prin inițierea unor activități care invită aceeași comunitate la dialog și colaborare. Aceasta a amplificat aprecierea instituției noastre din partea comunității locale.

            În primul rând, Liceul nostru a încheiat diferite parteneriate cu școli, fundații și alte foruri și a menținut mereu deschisă o colaborare fructuoasă cu administrația locală. Menționăm, printre altele, colaborarea cu  organizații culturale, instituții și fundații, asociații ONG. Aceasta, în prioritățile sale include și sprijinul educațional al copiilor cu nevoi sociale și economice speciale, care, în mare parte locuiesc la periferia orașului (str. Fabricii), într-un mediu mizer și fără condiții elementare de viață. În acest sens, acești copii sunt sprijiniți, în colaborare cu Fundația Pacea asigurându-le accesul facil la educație, prin școlarizarea și menținerea lor în acest spațiu educațional, cât și a unui sprijin social și umanitar de care au implicit nevoie. Totodată, Liceul nostru se află într-o strânsă colaborare cu Școala Mihai Eminescu, cu care a încheiat un alt parteneriat, prin care se asigură un sprijin reciproc în vederea asigurării practicii pedagogice a elevilor Liceului, cu Biblioteca ”Pr. prof. dr. Petru Tocănel”, în vederea punerii la dispoziția elevilor a unui fond generos de carte de peste 60000 volume etc.

            De asemeni, prin alte activități extrașcolare, desfășurate cu ocazia diferitelor momente și festivități naționale, sau cu ocazia altor manifestări ecologice, culturale, artistice, Liceul nostru s-a implicat și a promovat binele comunității: de la simplele momente de ecologizare a unor spații comunitare, până la ample activități desfășurate cu ocazia Zilei Naționale sau alte campanii efectuate, în colaborare cu diferite foruri, împotriva consumului de droguri, alcool și alte produse toxice. În același timp, elevii Liceului se implică și în diferite acțiuni extrașcolare sociale, de voluntariat, prin care fie vin în ajutor persoanelor defavorizate, oferindu-le hrană și altele lucruri necesare, fie acționează în campanii de ecologizare a mediului, etc. Alături de aceasta Liceul organizează alte inițiative formative: întâlniri vocaționale, campusuri de dezvoltare personală, deschise nu doar comunității locale, ci și localităților învecinate Romanului.

            Toate acestea mențin vie în sânul comunității a unei imagini pozitive, senine, și apropiate de oameni, pe care vrea să o mărturisească cu sinceritate Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi”.

          Sunt respectate cerinţele legislaţiei în vigoare

            Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie, precum și Regulamentul de Ordine și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5447, din 31.08 2020, constituie în mod evident reperele de bază al organizării Liceului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” .

            În coerență cu acestea, Liceul are la baza activității sale manageriale următoarele principii: principiul eficienţei; principiul utilizării cu maximum de randament a întregului sistem (elemente teoretice, procese, relaţii, resurse, efecte); principiul eficacităţii (al performanţei şi calităţii); principiul rolului central al obiectivelor; principiul participării specifice şi responsabile a tuturor factorilor din cadrul şcolii; principiul asigurării dinamismului conducerii, al promovării unor norme de conduită participativă (răspundere, iniţiativă, autoritate, motivaţie, disciplină, cooperare); principiul antrenării echilibrate a elementelor într-o organizare raţională (scopuri, acţiuni, resurse, mijloace, factori, relaţii, rezultate); principiul adaptării la caracteristicile concrete ale şcolii și principiul motivării tuturor persoanelor implicate în procesul managerial.

         Climatul managerial

           Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” promovează deschiderea, participarea activă și valorizarea tuturor resurselor umane disponibile: cadre didactice, nedidactice și didactic-auxiliar, promovând între acestea comunicare sinceră, posibilitatea de feedback, spirit de echipă și colaborare. Acestea generează încredere și eficiență în organizarea managerial la diferitele sale niveluri.

            În linii mari, managementul se caracterizează prin comunicare, claritate, solidaritate și creativitate, colegialitate, inițiativă. Relațiile dintre cadrele didactice sunt deschise, bazate pe respect și sprijin reciproc, în timp ce sistemul de comunicare se dorește a fi unul transparent. Aceasta se realizează și prin: întâlniri personale, ședințe, email, afișaj, site-ul liceului, grupuri de discuții pe telefon, internet, rapoarte, referate.

            În același spirit, elevii Liceului primesc o formare care are în centru valori autentice, oferindu-le posibilitatea să își dezvolte un spirit de disciplină, solidaritate, generozitate, autonomie, creativitate și sinceritate, pe care să le cultive în relațiile atât din cadrul, cât și din afara școlii. În acest sens, un rol important îl dețin atât cadrele didactice, cât și preoții pedagogi și profesori, prin diferitele atitudini și acțiuni pe care le cultivă în raport cu elevii.

           Modelul educațional

        Modelul educațional promovat de Liceul nostru se bazează pe valorile și principiile credinței creștine și ale unei culturi umaniste, care sprijină elevul în dezvoltarea sa integrala. Prin acestea, el este încurajat să își asume un rol responsabil în societate, cultivând respectul, caritatea, disponibilitatea, solidaritatea și generozitatea. Acestea asigură rolul său important în promovarea binelui comun, la nivel economic, social, cultural și spiritual. Din acest punct de vedere, profilul absolventului liceului va include și următoarele trăsături; disciplină, disponibilitate în a se implica în viața socială, generozitate și solidaritate, având capacitatea de a interpreta coerent evenimentele vieții cotidiene și dând dovadă de relevanță morală și adaptabilitate la viața socială, economică și culturală.

 

Patrimoniu

Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” Roman dispune de baza didactico-materială necesară pentru a-şi dezvolta activităţile şcolare şi a-şi îndeplini scopurile formative, atât la nivel uman, intelectual şi spiritual.
            Liceul Teologic Romano – Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” dispune de spaţii şcolare de calitate, ce respectă normele de igienă şcolară – condiţii de iluminat, apă curentă, încălzire. Mobilierul şcolar este nou, respectând normele calitative şi estetice moderne.
În cursul anului 2020 au fost reamenajate numeroase spaţii ale şcolii ca parte a procesului de modernizare şi adaptare continuă la cerinţele unui învăţământ modern.
            Liceul dispune în prezent de un corp de clădire şi auxilare care includ:
– săli de clasă: 24;

– cabinet de muzică;

– cabinet de fizică;

– cabinet de biologie;

– cabinet de informatică: 2
– sală de mese cu 200 de locuri: 1;
– capelă: 60 de locuri;
– sală sport: 2;
– spaţiu spălătorie-călcătorie: 1;
– dormitoare:  27  cu câte 3 locuri cameră
– sală cancelarie: 3;
– sală secretariat: 2;
– cabinet director: 2;
– cabinet medical: 1;
– birou contabilitate: 1;
– birou administraţie: 1;
– teren de sport: 4;
– bibliotecă cu peste 9.300 volume;
– dotările cabinetelor şi laboratoarelor includ: 57 de calculatoare,  aparatura şi material didactic corespunzător;
– amfiteatru, sală de festivităţi cu 200 locuri: 

            Şcoala dispune de mijloace de învăţământ: material didactic, hărţi, manuale, 3 imprimante, 2 xerox, combină muzicală, 3 televizoare, staţie de amplificare,  7 table interactive, 3 table inteligente, 7 proiectoare, 2 orgi electronice, instrumente muzicale, chitări, baterie, cd-uri, casete video şi audio.

 

Planul de Dezvvoltare Instituțională al Liceului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”, 2022_2027-revizia-1.pdf

Distribuie cu: